Điểm bán tại PHÚ THỌ

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT ATK TP Việt Trì
2 NT MAI LANH Chợ Mè, PHÚ THỌ
3 QT HOÀN HỢP TAM NÔNG, PHÚ THỌ